Protecció de dades

Política de protección de datos

 

 • Política de Protecció de dades de clients i usuaris del servei d'AGBAR

  1. Quina finalitat té aquesta política de protecció de dades personals?

  L’objectiu d’aquesta política de privacitat és donar a conèixer la manera com obtenim, tractem i protegim les dades personals dels nostres clients i d’aquelles persones que es posen en contacte amb la companyia en relació amb aquestes dades; i, en aquest sentit, aquesta política és aplicable a:

  1. Persones que mantenen un contracte o pòlissa en vigor amb per a la prestació d'algun servei. Client o abonat del servei.
  2. Persones que contacten amb AGBAR per realitzar gestions pre-contractuals (sol·licitar una alta, sol·licitar un canvi de titularitat, o una subrogació o una nova escomesa a un nou punt de subministrament).
  3. Persones que contacten amb AGBAR per informar incidències de el servei, realitzar consultes, formular queixes o reclamacions de qualsevol tipus sense mantenir una relació contractual amb aquesta entitat (per exemple, fer una consulta sobre condicions generals de el servei, notificar una fuita a la via pública, comunicar una avaria, denunciar fraus dels que tinguin coneixement, etc.).
  4. Finalment, també fa referència a aquelles persones, tercers diferents del client que les dades figuren en un expedient de contracte per haver estat informats pel propi client o pel mateix interessat, com, per exemple, autoritzats pel titular per realitzar gestions en el contracte, com a contacte per a notificacions, com inquilins de l'immoble, o aquells que les seves senyes de cobrament estan indicades en el contracte per al pagament de rebuts.).
   

  2. Qui és el responsable de les dades que faciliteu?

  El responsable del tractament de les seves dades personals és SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (en endavant, “AGBAR”), amb domicili al Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 de Barcelona i NIF núm. A-08000234, empresa dedicada a la prestació de serveis relacionats amb la gestió d’aigua potable. 

   

  3. Quin tipus de dades recull AGBAR?

  Segons la gestió que faci, AGBAR recollirà les dades de caràcter personal següents:

  (i) Dades identificatives i de contacte (nom, DNI, telèfon, adreça electrònica, etc.), i informació sobre el immoble per al qual es gestiona o es pretén gestionar un contracte d’aigua i/o clavegueram i/o depuració (adreça, etc.), dades econòmiques i bancàries facilitades pel client o per una persona autoritzada.Aquestes dades són necessàries per a la prestació correcta del servei.

  (ii) Dades de consum i dades tècniques del servei contractatAquestes dades són necessàries per a la prestació correcta del servei.

  (iii) Diferents dades facilitades voluntàriament pel client o una altra persona en posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu(efectuar una reclamació, comunicar una emergència, consultar un dubte, etc.). Aquesta informació és necessària per poder gestionar i respondre la petició que fa.

  (iv) Dades de terceres persones que el client o el mateix tercer faciliten voluntàriament a AGBAR i que quedaran integrats en l'expedient de contracte. Aquestes dades s'utilitzen per a la correcta prestació el servei. (Exemple: dades de contacte d'un tercer per a notificacions, dades de tercers que són autoritzats pel client per a realitzar gestions diverses en el seu nom en realització amb el seu contracte).

  En el cas que les dades personals aportades pertanyessin a un tercer, qui els facilita garanteix que ha informat a aquest tercer d'aquesta Política de Privadesa i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a AGBAR amb les finalitats assenyalades. Igualment garanteix que les dades aportades són exactes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

  (v) Dades relacionades amb la navegació que es fa per la pàgina web corporativa d'AGBAR i/o per l’Oficina Virtual, i dades facilitades per l’usuari a través del web o de l’Oficina Virtual:

  • Dades relacionades amb la navegació que es realitza per la pàgina web corporativa d'AGBAR i/o per l'Oficina Virtual: Visitar pàgina la web d’AGBAR i navegar per les seves diferents seccions no requereix que es faciliti cap dada de caràcter personal. No obstant això, recollirem determinada informació relacionada amb la navegació que realitza (que no sempre ens permetrà identificar a l'usuari) a través de cookies instal·lades en el seu equip. Si us plau, consulti més detalls sobre aquesta matèria en la nostra Política de Cookies en www.agbarclients.cat/ca/politica-de-cookies

  • Dades facilitades per l'usuari en realitzar gestions i tràmits a través de la web corporativa d'AGBAR i/o a través de l'Oficina Virtual. L'usuari de la Web pot realitzar diferents tràmits i gestions per a les quals en alguns casos no serà necessari que es registri (“tràmits de la Web pública”). D'altra banda, qui sigui client del servei podrà registrar-se en l'Oficina Virtual i realitzar tots els tràmits i gestions habilitats (“tràmits de l'Oficina Virtual”). Per a donar-se d'alta en l'Oficina virtual el client ha d'acceptar les seves condicions d'ús (consulti les Condicions d'ús de l'Oficina Virtual en www.agbarclients.cat/ca/condiciones-legales). 

  • El web té la seva pròpia política de privacitat del web d'AGBAR, que podeu consultar a www.agbarclients.cat/ca/avis-legal


  4. Tràmits duts a terme per un tercer o en nom d’una empresa i per administradors de finques

  Com a norma general, tots els tràmits i gestions que comportin un tractament de dades personals els durà a terme una persona en el seu propi nom. Aquesta persona, en aquest cas, facilitarà únicament dades personals de les quals sigui titular. No obstant això, s’admetrà que la persona faciliti dades d’un tercer sempre que: (i) hagi obtingut les dades de manera lícita; (ii) hagi informat l’afectat, si és procedent, del tràmit o consulta que farà; i (iii) tingui un interès legítim per dur a terme la gestió que inicia. En aquest sentit, es podran fer gestions en nom de tercers en els casos següents:

  • Persones amb autorització expressa del titular.
  • Representants o persones de contacte de persones jurídiques que actuïn en nom d’aquestes.
  • Administradors de finques degudament col·legiats que actuïn en nom de comunitats de propietaris i altres clients.

  Les dades personals dels representants, persones de contacte i administradors de finques es tractaran, sobre la base de l’interès legítim (d’acord amb el que es disposa a l’article 19 de la Llei orgànica 3/2018), amb l’única finalitat de gestionar la petició feta en nom d’un tercer.


  5. Per a què utilitzem les dades personals i quina és la base de legitimació?

  Utilitzem les dades personals amb les finalitats següents i amb la base legitimadora següent, segons el cas:

  (i) Gestionar el servei de proveïment d’aigua i/o clavegueram i/o depuració que s’ha contractat. Fem diferents gestions necessàries per prestar el servei contractat, com per exemple: lectures periòdiques, emissió de factures, informació al client sobre els consums registrats per diferents mitjans, cobrament de factures, etc.

  • El tractament d’aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb els nostres clients.

  (ii) Gestionar i solucionar les incidències del servei. AGBAR duu a terme tasques de detecció de fuites, control de fraus en el subministrament i balanç hidràulic amb l’objectiu de garantir una gestió adequada de l’aigua i el funcionament i rendiment correctes de la xarxa.

  • AGBAR té un interès legítima tractar les dades personals dels seus clients per detectar fuites i evitar fraus en el subministrament. D’altra banda, el tractament de les dades relatives al servei contractat és necessari per mantenir la relació contractual amb els seus clients.

  (iii) Atendre les sol·licituds que Vostè voluntàriament ens efectuï (entre altres, reclamacions, consultes de dubtes, anomenades d'emergència, etc.).

  • El tractament d’aquestes dades és necessari per mantenir la relació contractual amb els nostres clients. En el cas de no clients, el tractament es basa en el consentiment atorgat en el moment de contactar amb nosaltres voluntàriament per fer qualsevol comunicació.

  (iv) Gestionar la signatura de documents a través del procés de signatura OTP SMS (One Time Password). Durant el procés de signatura OTP SMS, es vincula l’operació de signatura amb el signant a través del número de telèfon mòbil facilitat pel client i amb el contingut a través de l’algoritme de càlcul de l’OTP).

  (v) Elaborar estudis estadístics i/o enquestes de satisfacció a clients en relació amb el servei contractat que ens ajudin a millorar el servei o a dissenyar-ne noves funcionalitats.

  • Estudis estadístics. Elaborem estudis estadístics per millorar els nostres serveis al client o per dissenyar-ne noves funcionalitats. Per exemple, avaluem els nivells de satisfacció, determinem mitjanes periòdiques de consum i preveiem la demanda d’aigua en diferents zones o municipis.
   Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim d'AGBAR a tractar les dades personals dels seus clients i, en particular, la seva opinió sobre el servei i la informació sobre el consum i les avaries que puguin sofrir, per tal de generar estudis estadístics o agregats que permetin millorar els serveis.
  • Enquestes de satisfacció. Així mateix, fem als nostres clients enquestes de satisfacció relacionades amb el servei contractat; amb aquesta finalitat,, podríem posar-nos en contacte amb els clients a través del telèfon i el correu electrònic. En cap cas es prendran mesures que els afectin de manera individual, i les seves dades personals seran anonimitzades.
   Aquest tractament té com a base legal l’interès legítim. AGBAR considera que aquesta finalitat és compatible amb la finalitat del servei contractat, ja que es dona una relació entre totes dues finalitats (fem enquestes de satisfacció per poder prestar un millor servei). Entenem, d’altra banda, que els nostres clients poden esperar raonablement que la seva informació personal es tracti amb aquesta finalitat.

  (vi) Gestionar l’accés i la utilització de l’Oficina Virtual.

  • El tractament d’aquestes dades es basa en l’existència d’una relació contractual amb el client i en el seu consentiment. D’una banda, l’Oficina Virtual és un mitjà de contacte posat a disposició només de clients amb un contracte vigent amb AGBAR. L’Oficina Virtual permet al client gestionar les seves dades i consultar les dades del seu contracte (consums, factures…), fer peticions, etc. D’altra banda, l’alta en l’Oficina Virtual exigeix un acte afirmatiu clar que reflecteixi el consentiment del client al tractament de les seves dades personals en sol·licitar l’alta i acceptar les corresponents condicions d’ús de l’Oficina Virtual.

  (vii) Fer enquestes no relacionades amb el servei per tal de conèixer la percepció que els nostres clients tenen d'AGBAR o del Grup al qual pertany, mentre duri el seu contracte i sempre que ens atorgui el seu consentiment.La informació que es reculli d’aquesta manera s’utilitzarà exclusivament per obtenir valors estadístics o agregats.

  • El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment, aquest podrà revocar el consentiment prestat contactant amb AGBAR a través de qualsevol mitjà.

  (viii)  Oferir o remetre als nostres clients informació comercial relacionada amb els serveis contractats que gestiona AGBAR, així com sobre activitats i esdeveniments relatius a aquest sector, sempre que ens atorgui el seu consentiment.Si el client ens autoritza a fer-ho, podrem enviar-li aquestes comunicacions promocionals fins i tot per mitjans electrònics.

  • El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment, aquest podrà revocar el consentiment prestat contactant amb AGBAR a través de qualsevol mitjà.

  (ix) Elaborar un perfil del client mitjançant la realització d’un seguiment continu del seu consum d’aigua, així com utilitzar altres dades que ens hagi facilitat, per oferir-li promocions i serveis personalitzats relacionats amb el sector de l’aigua i sempre que ens atorgui el seu consentiment.Amb aquesta finalitat s’utilitzaran, entre altres, les seves dades de telelectura, que, per exemple, permeten conèixer en temps real el consum d’aigua que fa.

  • El tractament de les dades amb aquesta finalitat es basa en el consentiment atorgat pel client. En tot moment, aquest podrà revocar el consentiment prestat contactant amb AGBAR a través de qualsevol mitjà.

  Elaboració d’un perfilat dels nostres clients per millorar les accions dirigides a gestionar el cobrament de deute. Per això s’utilitzaran variables objectives tals com número de factures impagades, import del deute dels clients o antiguitat dels impagaments d’un contracte que es consideren dades personals. Aquest tractament té coma base legal l’interès legítim de la companyia.

   

  6. Qui pot accedir a les dades personals del client o d’una altra persona?

  Addicionalment, AGBAR compta amb prestadors de serveis per a la realització d'algunes tasques pròpies del contracte que en el seu cas hauran d'accedir a les seves dades per a poder realitzar la gestió que sol·licita. Aquests prestadors tindran la condició d'Encarregats del tractament d'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i únicament tractaran les dades personals conforme a les instruccions d'AGBAR. En cap cas utilitzaran les dades personals de l'Usuari per a finalitats pròpies o diferents als detallats en aquesta Política.

  Per eficiència del servei, alguns dels nostres proveïdors estan ubicats en països situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o, estant ubicats en EEE, comparteixen la informació amb altres entitats ubicades fora d’aquest territori. AGBAR garanteix que:

  • Les transferències es realitzen a països els quals la Comisió Europea ha declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
  • En absència d’aquesta declaració d’adequació (en l’actualitat, només es realitzen transferències a EEUU en aquestes circumstàncies), s’han signat les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió.

  Es pot consultar aquesta informació a la pàgina de la AEPD: https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

  Per més informació, contactar amb el Delegat de Protecció de dades d’AGBAR.

   

  7. A qui comuniquem les dades personals?

  AGBAR no comunica les seves dades personals a tercers, tret que Vostè ho consenti o que estiguem obligats per una llei.

  Quan sigui necessari el seu consentiment per a comunicar les seves dades personals a tercers, en els formularis de recollida de dades l'informarem de la finalitat del tractament, de les dades objecte de comunicació, així com de la identitat o sectors d'activitat dels possibles cessionaris de les seves dades personals.

  AGBAR sí que podria estar obligada a comunicar en alguns casos dades d'usuaris, es tracti o no de clients, a les Administracions competents titulars de serveis o de conceptes tributaris associats als serveis que presta quan sigui requerida per a això, o quan la comunicació resulti necessària per a atendre la sol·licitud o consulta, o quan sigui necessari per a gestionar judicialment una situació de frau.

  En particular, AGBAR està obligada per disposició legal a comunicar les dades personals dels seus clients a les següents entitats que, entre altres, podran utilitzar-los per a:

  Entitat Finalitat Aquesta comunicació és legal segons...
  Ajuntament del municipi en què es té contractat el subministrament d’aigua, l’entitat local titular del servei o l’organisme local de caràcter supramunicipal titular del servei.

  Per a la fiscalització del servei públic que fa el titular del servei.

  En els municipis on juntament amb la factura de l’aigua recapten taxes en benefici d’entitats locals, per a la gestió d’aquests tributs.

  Estem obligats a fer aquesta cessió per l’article 248.bdel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis; per la normativa local que regula el servei municipal de proveïment, pel reglament del servei i/o per l’ordenança corresponent, en cada cas.

  Hi estem obligats per les ordenances reguladores de cada una de les taxes aprovades per cada municipi o organisme competent.
  Serveis socials municipals o comarcals segons les competències de cada municipi. Per confirmar, amb els serveis socials, abans de dur a terme un possible tall de subministrament, que no hi ha una situació de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat. Estem obligats a fer aquesta cessió de dades d’acord amb l’article 6.4 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
  Agència Catalana de l’Aigua Per al control del tribut que recaptem en la factura de l’aigua per compte de l’Agència Catalana de l’Aigua (cànon de l’aigua). Estem obligats a fer aquesta cessió por la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
  Institut Català del Sòl Per a la gestió de les fiances que recaptem en les factures de contractació, per compte de l’Institut Català del Sòl, organisme de la Generalitat de Catalunya. Hi estem obligats per la Llei 13/1996, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, i pel Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances.
  Agència Tributària (AEAT) Per enviar a l’AEAT, en un màxim de quatre dies hàbils, el detall de les factures emeses i rebudes.  Sistema de subministrament immediat d’informació (SII), regulat en l’RD 596/2016, de 2 de desembre, i per l’Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig.
  Agència Tributària (AEAT) Per dur a terme la liquidació del model 347 (model informatiu anual en què s’especifica la suma d’operacions fetes amb un client o proveïdor superiors a 3005,06 €). Obligació per l’AEAT - Operacions amb tercers.
  Autoritat judicial o Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat Per enviar dades a fi de localitzar una persona mitjançant sol·licitud judicial/policial prèvia. Informació sol·licitada per l’Administració pública. 
  Administració de Justícia  Per a reclamacions judicials.  Llei 1/2000, de 7 de gener, d’enjudiciament civil, i Reial decret de 14 de setembre de 1882, pel qual s’aprova la Llei d’enjudiciament criminal.

  8. Per quant temps conservem les dades?

  Les dades dels clients es conservaran mentre es mantingui la relació contractual,per poder gestionar-la adequadament. Una vegada finalitzada aquesta relació (transcorreguts els terminis de l’operativa de cobrament de rebuts pendents i resolts els conflictes oberts en relació amb el servei), haurem de conservar les dades degudament bloquejades durant un període addicional en què hi pugui haver qualssevol responsabilitats legals derivades de serveis facilitats o dels tractaments duts a terme.

  Les dades de no clients facilitades per a altres gestions (consultes, comunicacions de fraus, etc.) es conservaran pel temps que sigui necessari per gestionar-ne la sol·licitud, més un període addicional per atendre possibles responsabilitats legals que se’n derivin.

  En cas que se’ns hagi autoritzat l’enviament de comunicacions comercials, mantindrem les dades fins al moment en què se’ns indiqui que es vol deixar de rebre les nostres ofertes, fins i tot en el cas que hagi finalitzat la relació contractual amb nosaltres.


  9. Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant al client com al no client:

  Dret Contingut
  Accés Podrà consultar les seves dades personals incloses en les bases de dades d’AGBAR.
  Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes o incomplets.   
  Supressió

  Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals. 

  Oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
  Limitació del tractament 

  Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les seves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit, però Vostè s'oposa a la supressió de les seves dades.
  • Quan AGBAR no necessiti tractar les seves dades, però Vostè els necessiti per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

   

  • Quan Vostè s'hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim, mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
  Portabilitat  Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagi facilitat, així com a transmetre'ls a un altre responsable.

  Per exercir els drets anteriors, o revocar-ne el consentiment prestat, serà suficient que el client o no client ens enviï la seva sol·licitud per qualsevol dels mitjans següents:

   

  Caldrà aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. En cas que s’actuï a través de representació legal, caldrà aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació del representant.

  AGBAR contestarà al més aviat possible i en tot cas dins del termini d'un mes a les sol·licituds rebudes. El termini podrà prorrogar-se fins a dos mesos més tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. En aquest cas AGBAR informarà l'interessat sobre aquesta circumstància indicant els motius de la dilació.

  L'exercici de drets és gratuït. No obstant això, AGBAR es reserva el dret de cobrar un cànon quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, d'acord amb el RGPD, AGBAR podrà optar directament per no contestar a la sol·licitud rebuda.

   

  Addicionalment SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (“AGBAR”) ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades amb qui pot contactar si té qualsevol dubte o queixa en matèria de protecció de dades. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per qualsevol dels següents mitjans:

  • Correu electrònic: dpo@agbar.cat

  • Correu postal: Passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona. A l’atenció del delegat de protecció de dades.

  La reclamació s’investigarà de manera confidencial i serà resposta pel nostre delegat de protecció de dades.

  En tot cas, com a afectat o interessat, es pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competenten aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 • Política de videovigilància i control d'accés

  La present política descriu el tractament que realitza SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (en endavant, “AGBAR”) de les dades de caràcter personal recollides a través de les càmeres de videovigilància i del llocs i dispositius de control d’accés a oficines o instal·lacions del servei.

  Qui és el responsable de les dades recollides?

  El responsable de les dades de caràcter personal és SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (“AGBAR”), amb domicili a Barcelona, 08038, Passeig de la Zona Franca, núm. 48, i NIF A-08000234.

  En cas que tingui algun dubte o consulta en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal, posis en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (“DPO”) al correu electrònic dpo@agbar.cat, o a la direcció postal: Passeig de la Zona Franca, núm. 48, 08038 Barcelona.

  El DPO és l’encarregat de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades i les polítiques corporatives de privacitat en relació als tractaments efectuats per AGBAR, incloent els relatius a videovigilància i control d’accés.

  Per a què utilitzem les vostres dades personals?

  Recollim diferents dades personals, que trobareu detallades a l’apartat següent, amb la finalitat principal de garantir la seguretat de les nostres instal·lacions. En particular: 

  • Les dades recollides mitjançant el sistema de videovigilància són tractades per garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.
  • Les dades recollides mitjançant els nostres sistemes de control d’accés són tractades per:
   • facilitar l’accés a les oficines, la zona de treball i les àrees restringides; 
   • assignar la targeta d’accés corresponent;
   • portar un control de les entrades de personal extern i visitants;
   • garantir la seguretat dels béns i les persones que es troben a les nostres instal·lacions.

  Quin tipus de dades personals tractem?

  • Dades identificatives (nom, DNI, empresa a la qual pertanyeu, persona que visiteu, etc.)Us sol·licitarem aquestes dades quan us presenteu al mostrador de recepció, a fi d’atorgar-vos un targeta de visita per accedir a l’edifici.
  • Dades generades per la vostra targeta d’accés. Cada cop que passeu la vostra targeta pel torn d’accés, quedarà emmagatzemada l’hora d’entrada/sortida.
  • Gravacions d’àudio i vídeoEn romandre dins del camp de gravació de les càmeres de videovigilància instal·lades al nostre edifici, la vostra imatge pot ser gravada. No hi ha cap càmera oculta. Totes les càmeres estan senyalitzades.

  Legitimitat del tractament

  Tractem les vostres dades personals sobre la base de l’interès públic, per garantir la seguretat de les persones, els béns i les instal·lacions.

  Amb qui compartim les vostres dades?

  No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal. En cas que detectem que s’ha produït un incident de seguretat o tinguem indicis que s’ha comès algun delicte (furt, destrucció de material, agressió a persones...), les dades recollides per les nostres càmeres de videovigilància i sistemes de control d’accés seran posades a disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i/o dels jutges i tribunals competents.

  Durant quant de temps conservem les vostres dades?

  Les dades recollides es suprimeixen en un termini màxim de 30 dies (a comptar des de l’enregistrament). Excepcionalment, AGBAR conservarà una còpia de les dades durant un termini superior si s’ha produït un incident de seguretat o existeixin indicis de comissió d’algun delicte (per exemple, un robatori).

  Sus derechos

  La normativa vigent de protecció de dades us reconeix diferents drets:

  • Dret d’accés a les vostres dades i d’obtenir-ne una còpia.
  • Dret de supressió o rectificació.
  • Dret a la limitació del tractament.
  • Dret d’oposició.
  • Dret de portabilitat de les dades que heu facilitat.

  Si us plau, tingueu en compte que, encara que podeu exercir qualsevol dels drets previstos en la normativa, les característiques especials del tractament regulat en aquesta política no ens permeten respondre positivament la vostra petició en tots els casos. Per exemple, no podem rectificar una gravació de videovigilància o un registre d’accés en què es mostra automàticament l’hora de la vostra entrada en les nostres instal·lacions.

  Teniu dret a presentar una reclamació davant el DPO en cas que considereu que s’ha fet un tractament incorrecte de les vostres dades de caràcter personal. La vostra reclamació s’investigarà de forma confidencial i rebreu una resposta del nostre DPO.

  Per exercir els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels mitjans següents:

  • Dirigint una carta per correu postal a l’adreça següent: Passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona.
  • A través de l’apartat “Contacta’ns” del nostre web: www.agbarclients.cat/ca/canals-de-contacte

  En tot cas, com a afectat o interessat, podeu dirigir-vos a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

 • Política de protecció de dades relativa al control de temperatura en accessos

  Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

  El tractament de les dades personals relatives a la presa de temperatura amb termòmetres per part dels empleats és responsabilitat realiza SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (d’ara endavant, AGBAR”), amb domicili al passeig de la Zona Franca, 48, 08038 Barcelona, i CIF A-08000234.

  Quines dades es tracten?

  Es tractarà la temperatura corporal dels interessats. L’empleat es prendrà la temperatura; únicament haurà de manifestar si supera els 37,5 °C, segons el protocol del qual ha estat informat; i comunicar-ho a Recursos Humans (RH) i Prevenció de Riscos Laborals (PRL).

  Amb quina finalitat es tractaran les dades personals?

  Les dades de temperatura corporal seran tractades, únicament i exclusivament, amb la finalitat de no permetre l’accés a les instal·lacions d’AGBAR a les persones que superin determinada temperatura, a fi de protegir la seguretat i la salut en l’entorn laboral durant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, seguint les indicacions del Departament de Seguretat i Salut Laboral d’AGBAR, i contribuir, així mateix, a la contenció de la malaltia.

  Durant quant temps es conservaran?

  Les dades facilitades per l’empleat seran conservades durant el termini necessari per fer la comprovació pertinent, i posteriorment seran eliminades.

  Excepcionalment, AGBAR conservarà una còpia de les dades durant un termini superior quan, en el mateix moment del registre, s’hagi produït una reclamació de l’interessat amb motiu de la denegació de l’accés a la instal·lació o edifici. En aquest supòsit, les dades es conservaran únicament durant el termini de temps necessari per atendre la reclamació o l’exercici de les accions que se’n puguin derivar, i posteriorment seran eliminades.

  Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

  La base legal per al tractament de les dades personals és: i) donar compliment a l’obligació prevista als articles 14 i 18 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en virtut dels quals la companyia ha d’implantar tots els mitjans necessaris per garantir la seguretat i la salut dels seus empleats i altres persones externes a les seves instal·lacions i edificis; i ii) la necessitat de protegir l’interès vital de l’interessat o d’altres persones físiques.

  Quines mesures de seguretat s’han implantat per protegir les dades personals?

  AGBAR ha implantat mesures perquè únicament els empleats es prenguin la temperatura, sense implicacions de tercers. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per, posteriorment i una vegada hagi comunicat aquella dada a RH i PRL, garantir-ne la seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés o alteració il·lícits. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

  Comunica AGBAR les dades personals a tercers?

  Només es comunicaran les dades personals a tercers si és necessari fer-ho per donar compliment a obligacions legals, com ara comunicacions a les autoritats sanitàries en cas que ho requereixin.

  Hi ha altres entitats que puguin tenir accés a les dades personals?

  La companyia disposa de diversos proveïdors que assisteixen els empleats i externs en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de les dades personals, i als quals s’exigeix el compliment estricte de la normativa de protecció de dades, mitjançant la subscripció del corresponent contracte d’encarregat de tractament.

  Quins són els drets en matèria de protecció de dades i com es poden exercitar?

  La llei reconeix els drets següents en matèria de protecció de dades, aplicables tant a l’empleat com a l’extern:

  Dret Contingut
  Accés Podrà consultar quines dades personals tenim.  
  Supressió Podrà sol·licitar que eliminem les seves dades personals.  
  Oposició Podrà sol·licitar que no tractem les seves dades personals per a algunes finalitats concretes.
  Limitació

  Podrà sol·licitar que limitem el tractament de les seves dades personals, en determinades circumstàncies.

  Autoritat de control En tot cas, com a interessat, té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per defensar els seus drets, i ho pot fer a través de la pàgina web www.aepd.es

  Per exercitar aquests drets, fer una consulta o plantejar dubtes sobre el tractament de les dades personals, n’hi ha prou d’enviar una comunicació al delegat de protecció de dades d’AGBAR per correu electrònic a l’adreça dpo@agbar.cat, o bé mitjançant el correu postal a l’adreça: Passeig de la Zona Franca, 48, planta 6, 08038 Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U. (“AGBAR”) amb la referència “Protecció de dades”.