Tarifes

Text introductori tarifes

Els preus del servei de l'aigua s'elaboren tenint en compte les característiques específiques del municipi, els seus costos de gestió i la legislació vigent. Aquest preu correspon al servei de gestió de subministrament d'aigua o de clavegueram.

L'aigua és un bé de titularitat pública, per la qual cosa és l'ajuntament qui s'encarrega de fixar els preus del servei.

Els factors que determinen el preu de l'aigua són diversos: l'escassetat o abundància de recursos hídrics del territori; l'origen de l'aigua (subterrània, superficial, de mar) i el seu cost d'extracció i tractament; la mida i el tipus de nucli urbà (ciutats compactes o disseminades); l'estat de les infraestructures; els criteris que s'adopten per finançar el seu manteniment, i altres factors com la qualitat del servei, l'eficiència, l'experiència, la tecnologia, la innovació, la qualificació i la formació del personal, etc. 

Publicador de continguts

groupid: 9298532, currentGroupId: 9298532

Servei municipal d'aigua de Sant Vicenç dels Horts

 • Servei d'aigua

   Aplicació des del 01/01/2018

  La factura inclou el concepte AIGUA, que es composa de dues parts, una de fixa denominada quota i una part variable o consum. La part fixa és la que paguen tots els usuaris, hagin o no hagin consumit aigua, com a contribució als costos fixos de gestió del servei d'aigua. La part variable correspon al consum de cada immoble i, sobre aquest consum, s'apliquen tarifes creixents, en funció dels trams definits a l'estructura tarifària del municipi. Els ingressos recaptats per aquest darrer concepte es destinen a la compra i/o captació d'aigua, la potabilització, el control sanitari permanent, la distribució d'aigua a la pressió adequada, i també al manteniment de les instal·lacions i el servei d'atenció a l'usuari.

  Quota fixa de servei (1) Preu
  Aforaments 21,36 €/unitat de consum/mes
  Domèstic  
  Comptador de fins a 13 mm 4,67 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 15 mm 6,60 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 20 mm 10,38 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 25 mm 14,19 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 30 mm 19,88 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 40 mm 38,91 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 50 mm 57,94 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 65 mm 76,98 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 80 mm 95,99 €/unitat de consum/mes
  Comptador de 100 mm 134,05 €/unitat de consum/mes
  Comercial  
  Comptador de fins a 13 mm 5,81 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 15 mm 8,32 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 20 mm 13,24 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 25 mm 18,18 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 30 mm 25,58 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 40 mm 50,33 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 50 mm 75,07 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 65 mm 99,82 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 80 mm 124,54 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 100 mm 173,98 €/unidad de consumo/mes
  Industrial i obres  
  Comptador de fins a 13 mm 6,59 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 15 mm 9,44 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 20 mm 15,13 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 25 mm 20,85 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 30 mm 29,40 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 40 mm 57,94 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 50 mm 86,50 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 65 mm 115,03 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 80 mm 143,57 €/unidad de consumo/mes
  Comptador de 100 mm 200,62 €/unidad de consumo/mes
  Ús contra incendis  
  Escomesa de 65 mm 10,74 €/unitat de consum/mes
  Escomesa de 100 mm 21,45 €/unitat de consum/mes
  Escomesa de 150 mm 42,89 €/unitat de consum/mes
  Tarifa social (2) 75% Import quota fixa de servei
  Consum Preu
  Domèstic  
  Fins a 6 m3/unitat de consum/mes 0,3004 €/m3
  De 6 a 12 m3/unitat de consum/mes 0,6007 €/m3
  Excés de 12 m3/unitat de consum/mes 0,9011 €/m3
  Comercial  
  Fins a 6 m3/unitat de consum/mes 0,4494 €/m3
  Excés de 6 m3/unitat de consum/mes 0,8347 €/m3
  Industrial  
  Fins a 50 m3/unitat de consum/mes 0,9729 €/m3
  Excés de 50 m3/unitat de consum/mes 1,2280 €/m3
  Provisional obres 1,1142 €/m3
  Tarifa fuites 0,7173 €/m3
  Tarifa social (3)  
  Fins a 6 m3/unitat de consum/mes 0,2253 €/m3
  De 6 a 12 m3/unitat de consum/mes 0,6007 €/m3
  Excés de 12 m3/unitat de consum/mes 0,9011 €/m3
 • Cànon de l'aigua

  És un tribut de recaptem per compte de l'Agència Catalana de l'Aigua, organisme dependent de la Generalitat de Catalunya. Inclou una part fixa o mínim i una part variable en funció del consum, que es factura a preus creixents. La Generalitat destina la recaptació d'aquest tribut a la inversió i explotació dels sistemes de sanejament, els embassaments i la resta d'infraestructures de producció i transport d'aigua de Catalunya, a la prevenció en origen de la contaminació, i als costos de planificació hidrològica, inspecció i control d'aigües. La taxa es publica al DOGC i a la web de l'Agencia Catalana de l'Aigua.

 • TMTR (Taxa Metropolitana per al tractament de residus) 

  La TMTR és una taxa que es recapta per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. taxa publicada al BOP de Barcelona. Pots consultar les tarifes actuals al web www.amb.cat a l'apartat de medi ambient > gestió i organització > Normativa


Observacions:

(1) Pots consultar el tipus de comptador instal·lat a la teva factura de l'aigua. El diàmetre del comptador va en funció del tipus d'immoble i el cabal necessari.

(2) En els habitatges on convisquin més de 3 persones, s'ampliarà el tram del primer i segon bloc de consum en 2 m3/mes per cada persona adicional que excedeixi de 3.

(3) Consulta condicions per poder optar a la tarifa social a l'apartat de bonificacions.


Accedeix a la legislació vigent de les tarifes del servei: