Al costat de les persones

Introducció - Al costat de les persones

A Aigües de Sant Vicenç dels Horts som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per això ja fa anys que vam crear instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

Fons de Solidaritat - Al costat de les persones

groupid: 9298532, currentGroupId: 9298532

Fons de Solidaritat

Què és?
El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta Aigües de Sant Vicenç dels Horts per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament (o Consell Comarcal, en funció del municipi) i Aigües de Sant Vicenç dels Horts.

Qui en pot gaudir?
Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

Com es sol·licita?
Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb Aigües de Sant Vicenç dels Horts.

Protección para colectivos vulnerables (datos 2018) - 1

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2018)

Total de fons de solidaritat disponibles
Sense límit

Beneficiaris dels fons socials
20 llars

Protección para colectivos vulnerables (datos 2018) - 2

Bonificació tarifa social
107 llars

Import bonificat aproximat
1.194€

Pòlisses identificades com a vulnerables
27

Pòlisses amb ajornament de pagament
83

Tarifa social - Al costat de les persones

groupid: 9298532, currentGroupId: 9298532

Tarifa social

És una reducció de l'import de servei de l'aigua per a col·lectius vulnerables. La tarifa social l’aprova l’ajuntament i estableix les condicions per poder-s’hi acollir.

Compromisos de pagament sense interessos - Al costat de les persones

groupid: 9298532, currentGroupId: 9298532

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.